NORMATIVA.

“PEP JOAN JOIES” afirma el seu compromís a dur a terme tot el possible, adoptant les mesures tècniques i organitzatives corresponents, per a evitar riscos sobre les dades recollides als usuaris/as.

La política de privacitat respecta les següents normes:

· Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels dret digitals.
· REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
· Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
· Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

GARANTIA, CONSENTIMENT I RESPECTE DE LA PRIVACITAT.

Es respectarà la normativa vigent a cada moment, i es vetllarà per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari/a o client/a. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari/a pugui sol·licitar a“PEP JOAN JOIES”, es farà saber a l’usuari/a de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i oblit, conèixer els dades que consten en el nostre sistema, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas i a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense veure’s afectat per això el consentiment prèviament atorgat. Així mateix, “PEP JOAN JOIES” informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

A l’efecte del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, a conseqüència de la contractació del servei, les dades personals facilitades pel client/a en el marc d’aquesta contractació, seran objecte de tractament i incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat. La finalitat d’aquest fitxer és l’administració i gestió del servei, complint amb les obligacions legals.

La veracitat de totes les dades requerides per a la contractació del servei és obligatòria, de manera que l’absència o incorrecció d’aquestes dades ens facultarà per a no prestar-li el servei contractat o, si és el cas, procedir a la suspensió d’aquest.

El client/a atorga el seu consentiment perquè les dades per ell facilitats en el marc del servei contractat, siguin igualment utilitzats per aquesta per a la correcta prestació del servei.

Les dades personals del client/a seran conservats durant la vigència de la relació comercial o contractual amb el client/a. Una vegada finalitzi aquesta, es mantindran les dades pel temps necessari per al compliment de les obligacions de facturació i cobrament i de qualsevol altra obligació establerta per la normativa vigent.

Si el client/a accepta rebre informació publicitària de la nostra empresa, a l’efecte de tenir un coneixement actualitzat dels nostres serveis, podran conservar-se les seves dades personals a tals efectes.

Ens comprometem al compliment del deure de guardar secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

EXERCICI DE DRETS.

D’igual forma, el client/a podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic: info@pepjoanjoies.com

Sense perjudici de l’anterior, no procedirà, si és el cas, la cancel·lació de les dades personals del client/a a l’efecte de poder tractar els mateixos per a l’eventual emissió de factures sobre serveis prestats amb anterioritat a la baixa, i/o per a la gestió de les eventuals reclamacions que poguessin sorgir derivades del servei.

En qualsevol cas, l’exercici dels dret exposats, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa qualsevol sol·licitud que se’ns dirigeixi en tal sentit, haurà de realitzar-se pel titular de les dades registrades, incloent-se la data, el nom i cognoms de l’interessat, domicili, telèfon, correu electrònic, la signatura del mateix i una fotocòpia llegible del seu document nacional d’identitat o equivalent.